Podmínky soutěže Ahinsa shoes

Pravidla soutěže o dárkový poukaz Ahinsa shoes na Facebooku (dále jen „Pravidla”)


POŘADATEL 

Pořadatelem soutěže je společnost Walk free s.r.o., IČ 047 24 470, se sídlem Vnější 896/17, Praha 4 – Michle, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252705. (dále jen „Pořadatel“).

 JAK SE DO SOUTĚŽE ZAPOJIT A JAKÁ JSOU PRAVIDLA

 • Soutěž probíhá v období od 1. 5. do 8. 5. 2023 16:00.
 • Soutěžící se do Soutěže může zapojit skrze sociální síť Facebook, a to vložením fotky s Ahinsa shoes do komentáře pod soutěžním příspěvkem.
 • Výhrou je dárkový poukaz na boty Ahinsa shoes v hodnotě 5000 Kč. 
 • Výhru získají  1 vítěz. Vítězem je autor nejoriginálnější fotky. Výherce určuje pořadatel a označí jej v příspěvku na dané platformě. 
 • Výherci Soutěže jsou povinni kontaktovat Pořadatele na základě výzvy dle předešlého bodu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Pokud Výherce Pořadateli nepošle kontaktní údaje pro zaslání výhry do stanovené lhůty od výzvy Pořadatele nebo se Pořadateli nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 • Soutěžící se může v rámci Soutěže účastnit pouze jednou (1x) a má nárok pouze na jednu (1) výhru.
 • V případě, že se Soutěžící v rozporu s předchozí větou tohoto bodu Pravidel a zúčastní Soutěže vícekrát, bude ze soutěže vyloučen.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT

Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která splňuje všechny následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):

 • nejpozději v den zapojení se do Soutěže dosáhla věku 15 (patnácti) let,  je-li ale mladší 18 (osmnácti) let, získala předchozí písemný souhlas svého zákonného zástupce podle pravidel stanovených právním řádem
 • není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo osobou těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:

 • jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby a/nebo porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob; a/nebo
 • jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy a/nebo porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla

 DALŠÍ PODMÍNKY

 • Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.
 • Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.
 • Pořadatel Soutěže je oprávněn dále libovolně využívat zaslané informace (komentáře).
 • Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím případném zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
 • Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.
 • Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili a jejich účast:
  • neodpovídá zadanému tématu soutěže;
  • je obsahově nevhodný, či z jakýchkoliv jiných rozumných důvodů dle rozhodnutí Pořadatele;
  • obsahuje prvky násilí či pornografické prvky, či je jiným způsobem v rozporu s dobrými mravy nebo obecně závaznými právními předpisy;
  • je způsobilý poškodit dobré jméno, obchodní firmu, ochrannou známku Pořadatele nebo třetí osoby; nebo
  • je jinak v rozporu s těmito Pravidly.
 • Soutěž není žádným způsobem organizována, podporována, sponzorována, spravována, spojena s, ani přidružena k sociální síti FACEBOOK ani jejímu provozovateli, a provozovatel této sociální sítě za Soutěž a její průběh nenese žádnou odpovědnost.
 • Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.
 • Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v Soutěži nezbytné.

Podrobná pravidla nakládání s vašimi osobními údaji najdete zde